Nagoya, Japan

Nov. 19 – 21, 2021

Detailed Results: https://www.jsfresults.com/National/2021-2022/fs_e/national_jr/index.htm

Results

1 Nao KIDA Kinoshita Academy 1 1 131.06
Masaya MORITA Kinoshita Academy
2 AYANO SASAKI Nihon Univ 2 2 122.99
ATSUHIKO TAMURA SEISOKU  GAKUEN
3 KAHO YAMASHITA   3 3 106.4
Yuto NAGATA
4 Midori Fujiki   4 4 95.69
Seiya Shimokawa
5 Haruhi KOMATSU Meijijingugaien FSC 5 5 84.26
EISUKE KUMANO Meijijingugaien FSC

Rhythm Dance

1 Nao KIDA Kinoshita Academy 52.44 28.68 23.76 5.95 5.65 5.95 6.15 6 0 #5
Masaya MORITA Kinoshita Academy
2 AYANO SASAKI Nihon Univ 48.33 27.17 21.16 5.15 5.2 5.3 5.4 5.4 0 #2
ATSUHIKO TAMURA SEISOKU  GAKUEN
3 KAHO YAMASHITA   39.22 22.3 17.92 4.55 4.25 4.55 4.55 4.5 1 #1
Yuto NAGATA
4 Midori Fujiki   36.41 19.21 17.2 4.35 4.05 4.4 4.4 4.3 0 #3
Seiya Shimokawa
5 Haruhi KOMATSU Meijijingugaien FSC 33.95 18.15 15.8 3.95 3.8 3.9 4.05 4.05 0 #4
EISUKE KUMANO Meijijingugaien FSC

Free Dance

1 Nao KIDA Kinoshita Academy 78.62 41.12 37.5 6.15 6 6.35 6.3 6.45 0 #5
Masaya MORITA Kinoshita Academy
2 AYANO SASAKI Nihon Univ 74.66 42.32 32.34 5.45 5.3 5.4 5.35 5.45 0 #4
ATSUHIKO TAMURA SEISOKU  GAKUEN
3 KAHO YAMASHITA   67.18 38.5 28.68 4.8 4.65 4.8 4.75 4.9 0 #3
Yuto NAGATA
4 Midori Fujiki   59.28 33.6 25.68 4.3 4.2 4.35 4.25 4.3 0 #2
Seiya Shimokawa
5 Haruhi KOMATSU Meijijingugaien FSC 50.31 27.93 22.38 3.75 3.55 3.75 3.85 3.75 0 #1
EISUKE KUMANO Meijijingugaien FSC