TEAM INFORMATION:
Country:  Russia (RUS)
Level:
 Senior
Status:
 Partnership Ended in 2010.
Club:
 CSKA, Vorobievye Gory
Began Skating together:
 October 2001
Coaches:
 Alexander Svinin, Irina Zhuk
Choreographers:
 Irina Zhuk, Alexander Svinin, Igor Pivorovich
Training location:
 Moscow

ATHLETE INFORMATION:
 Jana Khokhlova
 Sergei Novitski
Birth date: 

 October 07, 1985  May 16, 1981
Birth place:

 Moscow  Moscow
Home town:

 Moscow  Moscow
Started skating:

 1990 1986
Former partner(s):

 Andrei Maksimishin  Oksana Goncharenko,  Natalia Lepetiukha
khokhlova-novitski
RESULTS:

9th – 2010 Olympic Games
3rd – 2010 European Championships